Muutoksesta uutta voimaa liiketoimintaan, tulevaisuuden ennakoinnilla!

”Vain muutos on pysyvää” on kaikille tuttu hokema, jota toistetaan analysoimatta liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden merkityksiä riittävän laajasti. Muutosten luonne, uhat ja mahdollisuudet avautuvat parhaiten ennakoinnin avulla. Meillä on tästä runsaasti kokemusta. Itse asiassa niin runsaasti, että uskallamme puhua tiedosta.

Ensimmäiseksi tulee määritellä, mitä ”muutoksella” kussakin kontekstissa tarkoitetaan. Onko kyse vain yhdestä muutoksesta vai joukosta muutoksia, joiden keskinäisten suhteiden vaihtelut saattavat vaikuttaa kokonaiskuvaan? Kuinka laaja-alaisesti muutosilmiöitä tulisi tunnistaa ja mitä ne voivat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä aiheuttaa? Vasta sitten voidaan miettiä, voiko nouseviin muutoksiin vaikuttaa tai millaisella strategialla muutokset on paras kohdata. Usein muutokset nähdään negatiivisina, pelottavina, kuitenkin niiden tunnistaminen ajoissa, ennen kilpailijoita, tarjoaa aina kilkpailuetua ja mahdollisuuksia. Suuren osan voi myös valjastaa käyttövoimaksi, ratsastaa niiden harjalla kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia!

Toimialasta riippumatta on tyypillistä, että yritykset tarkastelevat muutoksia ennen muuta oman toimialansa sisällä. Näkymä saattaa vaikuttaa hyvinkin seesteiseltä. Mutta! Hyvin usein merkittävimmät muutosilmiöt tulevat oman toimialan ulkopuolelta. Juuri näitä muutosilmiöitä on vaikeinta ennakoida. Toimialan ulkopuolelta nousevat ilmiöt kumpuavat usein yksilön käyttäytymisen muutoksista, käänteentekevistä teknisistä innovaatioista tai yhteiskunnassa, politiikassa ja/tai kauppapolitiikassa tapahtuneista (usein äkillisistä) muutoksista ja päätöksistä.

VUCA – aikamme vaikuttavin ilmiö

Pelottavaksi muutoksen tekee se, että talousjärjestelmät ja -teoriat eivät toimi enää, kuten ennen. Jatkuvuuden laki ei enää päde!

Tulevaisuustutkijat käyttävät ilmiöstä lyhennettä VUCA. Se tulee muutosta kuvaavista englanninkielisistä sanoista volatility, uncertainty, complexity ja ambiguity.

Volatility viittaa muutoksen määrään, voimaan ja nopeuteen. Selviytyminen edellyttää muutoskykyä ja rohkeutta irtautua vanhasta. Vanhaan tukeutuminen on varmin tapa menettää mahdollisuudet menestyä.

Uncertainty tarkoittaa epävarmuutta, joka johtuu muutosten yllätyksellisyydestä ja vaikeasta ennustettavuudesta. Jos yksittäisten muutosten syitä ja seurauksia on vaikea ymmärtää, vielä vaikeampaa on ennustaa kokonaisten muutostapahtumaketjujen logiikkaa ja keskinäisiä suhteita sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Ennusteiden laatimisessa tilastoista ei ole apua, sillä muutokset eivät enää noudata vanhoja lainalaisuuksia.

Complexity puolestaan viittaa lukuisiin eri tekijöihin ja muuttujiin, jotka pitäisi ottaa huomioon päätöksiä tehdessä. Mitä enemmän muuttujia on ja mitä useammin eri tavoin ne ovat kytköksissä toisiinsa, sitä monimutkaisemmaksi toimintaympäristö muodostuu ja sitä vaikeammaksi käy sen analysointi.

Ambiguityllä tarkoitetaan asioiden monitulkinnallisuudesta tai -merkityksellisyydestä aiheutuvia väärinkäsityksiä.  Ongelmia aiheuttavat informaation epätäydellisyys, epätarkkuus ja ristiriitaisuus. Ilmaisun tarkkuus ja terminologian oikea käyttö korostuvat kommunikaatiossa.

Kaikkien toimialojen yli vaikuttava VUCA konkretisoituu  kaikkien yritysjohtajien arjessa ja korostaa tarvetta ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja markkinan disruptiota.

Disruptiosta uudenlaisiin liiketoimintamalleihin

Esimerkki: Toimialarajojen murtuminen ja uuden ennakkoluulottoman toimijan markkinalle tulo voi aiheuttaa disruptiota eli uuden poikkeavan toimijan aiheuttamaa häiriötä tai hajaannusta, joka voi rikkoa koko perinteisen arvoketjun. Sen sijaan, että asiakas investoisi  fyysisiin tuoteisiin hän panostaakin uuden toimijan tarjoamiin käyttöoikeuksiin ja palveluihin.

Monipuolistuva palvelutarjonta mahdollistaa myös keskenään täysin uudenlaisten toimijoiden bisnesekosysteemit, jotka tuottavat asiakkailleen entistä monipuolisemman tarjooman. Näin esimerkiksi kaupan alan yritys voi tulevaisuudessa tarjota vaikkapa asumiseen, liikkumiseen, harrastamiseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja, joten disruptio muuttuu businekseksi.

Ennakoinnista uusi vakio

Luotzin tehtävä on törmäyttää tulevaisuudesta nousevia muutosilmiöitä asiakkaan substanssiosaamisen kanssa.  Kokemukseen ja tulevaisuuden ennakoinnin vahvaan osaamiseen perustuen voimme todeta sen avaavan liikkeenjohdon silmiä näkemään aiemmin tunnistamattomia mahdollisuuksia sekä sisällyttämään ne strategiseen suunnitteluunsa. Silmien avaamisen jatkoksi palvelumuotoilemme mahdollisuudet konsepteiksi. Ja tässä ollaankin sitten kilpailuedun ytimessä – ennennäkemättömällä tavalla! 

Ennakoinnista on tulossa epävarmassa maailmassa uusi vakio.

Markku Kanerva, CEO, johtava konsultti
Näkemysverstas Luotzi

markku@luotzi.fi
Puh. 050 502 9700

Näkemysverstas Luotzi on toimintaympäristön muutoksen ennakointiin perustuvan strategiatyön ja palveluliiketoiminnan kehittämisen asiantuntija. Lisätietoja ja referenssejä www.luotzi.fi